tirsdag den 17. december 2013

Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Århus Stift den 28. november 2013

I mødet deltog:
Kjeld Holm, Dorthe Sørensen, Esben Thusgård, Ruth Wegeberg, Poul Gregers Geil, Jette Madsen, Lisa Kolding (referent)
Ad. 1. Godkendelse af udkast til dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Årlig oversigt over ulykker, forgiftninger eller sundhedsskader i stiftet
Lisa Kolding runddelte en oversigt over de ulykker, som stiftet har anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen via EASY. Poul Gregers Geil efterlyste, at oversigten blev mere uddybende, således den kan være anvendelig i forhold til det videre arbejde.
Jette Madsen orienterede om Forsikringsenheden, der udgøres af Helsingør stift og Københavns stift. De har overtaget ting- og brandskadeforsikring samt ansvarsforsikring i entrepriser pr. 1. juli 2013. Arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte og Folkekirkens erstatningsansvarsforsikring overtages af Forsikringsenheden pr. 1. januar 2014. Forsikringsenheden er et resultat af, at stifterne de sidste par år har arbejdet med en kompetencemodel med henblik på at få omfordelt og organiseret visse opgaver i stifterne ved oprettelse af videnscentre, således at visse opgaver samles og behandles bestemte steder i landet. Det betyder, at det bliver lettere for menighedsrådene, da de fremover kun skal henvende sig ét sted uanset forsikringstype, da al kontakt vedrørende forsikringsordningen pr. henholdsvis 1. juli 2013 og 1. januar 2014 skal ske til Forsikringsenheden.
Ad. 3. Fokuspunkter
Lisa Kolding uddelte materiale udarbejdet dels af daværende provst Søren Peter Hansen om screening af tjenesteboliger i Syddjurs Provsti og en rapport omkring oplæg til håndtering af problematikker om skimmelsvamp i tjenesteboliger.
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for stifterne ved stiftskontorcheferne Jette Madsen og Asger Gewecke og Den danske Præsteforening ved Christen Staghøj Sinding og Bo Peiter Hansen. Arbejdsgruppen har været bistået af bygningskonsulent for Aalborg Stift Thyge Jakobsen og arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild. Rapporten afventer de sidste tilbagemeldinger, forinden der kan udarbejdes en lavpraktisk vejledning til brug for menighedsråd og provstierne omkring tjenesteboliger. Rapporten er ikke lavet med henblik på kirker.
Det blev drøftet, om materialet fra Syddjurs Provsti kan bruges i det videre arbejde, eller om der skal findes et andet provsti til at tage udgangspunkt i. Eventuelt kan der udvælges fx 10 boliger at gå i dybden med omkring problemstillingen om tjenesteboligers egnethed til bolig og arbejdsplads.
Der var enighed om, at tjenesteboligen er et væsentligt vilkår rent ansættelsesretligt og tillige arbejdsmiljømæssigt. Der er derfor stor grund til at fastholde det som fokuspunkt i det kommende års arbejde.
Jette Madsen spurgte, om det eventuelt kan trækkes nogle hovedlinjer frem af materialet, og hvorvidt der ønskes en yderligere undersøgelse eller at give nogle anbefalinger. Hvad skal materialet bruges til.
Poul Gregers Geil fremførte, at oversigten fra Syddjurs kan bruges som inspiration til anbefaling af, hvad en tidsvarende tjenestebolig bør indeholde, og hvorledes den bør være indrettet. Det er vigtigt, at man i provstierne er opmærksomme på indretning og vedligeholdelse af tjenesteboligerne, hvilket kræver en prioritering. Den prioritering kunne have gavn af en overordnet anbefaling fra arbejdsmiljøudvalget.
Biskoppen bemærkede, at det er en udfordring. Mange sognepræster har i dag kontor i sognegårdene rundt omkring, og der afholdes ikke længere konfirmandaftener mv. i samme omfang som tidligere i tjenesteboligerne. Der har tidligere været stor forskel på by og land men endda i landsognene bygges der sognegårde i disse år, hvortil de store arrangementer rykkes over. Hovedproblemet er tilfældene, hvor de tjenstlige lokaler og privatboligen er tæt sammen. Der vil ske en løbende korrektion af det vilkår.
Jette Madsen supplerede med, at de nye tjenesteboliger, der opføres ikke nødvendigvis skal indeholde offentligt kontor. Boligen er mere privat i dag.
Ruth Wegeberg spurgte til reglerne omkring offentligt kontor i tjenestebolig. Jette Madsen oplyste, at der ikke er krav om, at der skal være et offentligt kontor, såfremt der er et offentligt kontor i sognegården. Derimod er der krav om, at der skal være et studerekammer til sognepræstens brug.
Poul Gregers Geil pointerede, at det er vigtigt med lydadskillelsen mellem det offentlige og det private areal i en tjenestebolig. Hvis der udarbejdes en anbefaling, skal den både dække nybyggeri og eksisterende boliger. En anbefaling kunne være et godt arbejdsredskab, der muligvis vil medvirke til færre efterfølgende diskussioner.
Dorte Sørensen nævnte, at første side i Søren Peter Hansens notat kan bruges som udgangspunkt for en samlet anbefaling. Der sker selvsagt forskydninger henover tid i forhold til, hvad der prioriteres.
Det blev aftalt, at Lisa Kolding udarbejder et oplæg til en anbefaling omkring tjenesteboligers indretning.
Poul Gregers Geil nævnte afslutningsvis til dette punkt, at der pågår et arbejde i præsteforeningen omkring tjenesteboliger, men Jette Madsen kunne oplyse, at stifterne ikke er inddraget i de forhandlinger.
Fokuspunkter for det kommende års arbejde er fortsat:
  • problematikken om skimmelsvamp i tjenesteboliger – afventer udarbejdelse af vejledninger på baggrund af rapporten
  • tjenesteboligers egnethed til bolig og arbejdsplads – der udarbejdes anbefalinger til menighedsråds og provstiudvalgs brug
Ad. 4. Uddannelse for valgte arbejdsmiljørepræsentanter
Dorte Sørensen fremførte, at provsterne i Århus Stift har drøftet, at der er behov for uddannelse omkring selve sagsbehandlingen omkring psykisk arbejdsmiljø. Sager omkring psykisk arbejdsmiljø kan strække sig over flere år, hvor det kan være svært at vide, hvad man i sin sagsbehandling skal være særligt opmærksom på, og hvorledes en sådan sag gribes mest hensigtsmæssigt an, herunder hvilke oplysninger må udleveres. Det kunne være en idé at det lovpligtige opfølgningskursus omhandlede denne problemstilling, eventuelt som fælles kursusdag for alle i arbejdsmiljøudvalgene i Århus, Aalborg og Viborg stifter.
Jette Madsen orienterede om, at der netop har været afholdt et fælles opfølgningskursus for alle repræsentanterne i arbejdsmiljøorganisationerne på stiftsadministrationerne. 
Der blev aftalt, at Lisa Kolding kontakter Hans Hjerrild med henblik på at arrangere to kurser:
  • Et kursus med fokus på behandlingen af sager om psykisk arbejdsmiljø.
  • Et grundlæggende opfølgningskursus.
Fremadrettet kan der arrangeres opfølgningskursus hvert andet år, og et kursus med et særligt fokuspunkt hvert andet år eventuelt med oplægsholder, der ikke er fra folkekirkens regi.
Ad. 5. Eventuelt
Biskoppen orienterede om, hvordan han arbejder sammen med provsterne om arbejdsmiljøet. Der er to årlige provstemoder samt Landemode med biskop og provster. Som udgangspunkt forsøges det altid lokalt at løse eventuelle problemer. Derudover afholdes biskoppen LUS (lederudviklingssamtale) med samtlige provster, hvor hver provst gennemgår alle sogne i sit provsti herunder eventuelle problemer. Der er en drøftelse mellem biskop og provst af mulige løsningsmodeller i de givne situationer, herunder muligheden for vikardækning, anden hjælp og om biskoppen eventuel skal involveres direkte. Biskoppen fastslog, at han møder et meget stort nærvær fra provsterne, de kender deres sogne og til eventuelle problemer hos de enkelte præster, hvilket er meget prisværdigt.
Ruth Wegeberg og Poul Geil orienterede om, at det næste årlige fælles møde for alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter i Århus Stift vil være oktober 2014. 
Århus Stift indkalder til næste møde forventet i november 2014.

Lisa Kolding
Den 5. december 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2