fredag den 1. marts 2013

Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Århus Stift den 21. november 2012

I mødet deltog:
Kjeld Holm
Dorte Sørensen
Søren Peter Hansen
Ruth Wegeberg
Poul Gregers Geil
Jette Madsen
Lisa Kolding (referent) 

Kjeld Holm bød velkommen til det første møde i Arbejdsmiljøudvalget i Århus Stift. 
Ad. 1. Godkendelse af udkast til dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. Arbejdsmiljøudvalgets opgaver og rolle/forholdet til arbejdsmiljøgrupperne/forventningsafstemning 
Kjeld Holm beskrev kort arbejdsmiljøudvalgets opgaver og funktion i forhold til arbejdsmiljøgrupperne. Der blev runddelt et notat med en oversigt over opgaverne. Notatet sendes med referatet ud. 
Udvalget skal tage sig af de overordnende opgaver, samt udarbejde en oversigt over de arbejdsulykker m.v., som Århus Stift foretager indberetning af. Der vil eventuelt kunne udarbejdes en oversigt over årsagerne til langtidssygemeldinger, således der kan arbejdes med et fokus på de generelle tendenser. 
Århus Stift vil til det kommende Provstemode den 27. november 2012 orientere provsterne om det nedsatte Arbejdsmiljøudvalg. 
Århus Stift vil kontakte ministeriet for en fortolkning af vejledningen, idet der er usikkerhed om, det er arbejdsmiljøprotokol eller APV og handleplan, der skal indsendes:  
Arbejdspladsvurdering med handlingsplan for løsning af de registrerede arbejdsmiljøproblemer indføres i en arbejdsmiljøprotokol, der er fælles for hele provstiet og i kirkens/præstegårdens protokol. Provsten sender et eksemplar af arbejdspladsvurderingen og handlingsplanen for løsning af de registrerede arbejdsmiljøproblemer til præst, menighedsråd, arbejdsmiljørepræsentant og biskop. 
Udvalget har som opgave at sørge for, at der sker den fornødne uddannelse af de i stiftet valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Det blev drøftet, om der eventuel kunne igangsættes en landdækkende uddannelse for de arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der sidder i udvalgene. Det blev drøftet, at der med fordel kunne iværksættes uddannelse i Århus Stift for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Det er vigtigt, at behovet for videreuddannelse på området afdækkes, forinden der igangsættes planlægningen af et kursus. 
  • Det blev aftalt, at arbejdsmiljøudvalget tager initiativ til et fælles kursus, så der tilbydes videreuddannelse til alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Jette Madsen undersøger, om videreuddannelsen eventuelt kan tilrettelægges i samarbejde med Aalborg og Viborg stifter.
Ruth Wegeberg og Poul Geil orienterede om, at der årligt afholdes et fælles møde for alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter i Århus Stift. Næste møde er den 3. oktober 2013.  

Ad. 4. Fastlæggelse af, hvordan samarbejdet skal foregå i det kommende år, herunder samarbejdsformer, involvering af arbejdsmiljøgrupperne og mødeintervaller. 
  • Det blev aftalt, at udvalget som udgangspunkt mødes en gang årligt.  
Udvalgsmødet skal ligge i forlængelse af arbejdsmiljørepræsentanternes årlige møde. Der skal ske en arbejdsmiljødrøftelse en gang årligt, der indgår som del af udvalgets møde. 
Der blev drøftet forslag til kommende års fokuspunker for arbejdsmiljøarbejdet. 
Fokuspunkter: 
  • problematikken om skimmelsvamp i tjenesteboliger
  • tjenesteboligers egenthed til bolig og arbejdsplads – gennemfør en screening 
Det blev aftalt, at provsterne skal fokusere på emnet ved at sætte det på dagsordenen ved kommende provstikonventer, ved provstesyn m.v. Provsterne skal melde deres iagttagelse til Århus Stift, der vil udarbejde en oversigt. På det kommende provstemode vil det blive drøftet, om der skal gennemføres en screening i et enkelt provsti på baggrund af allerede udarbejdet materiale om energimærkning, energirapporter m.v.

Ad. 5. Årlig oversigt over ulykker, forgiftninger eller sundhedsskader i stiftet 
Århus Stift vil udarbejde en oversigt på baggrund af anmeldte arbejdsulykker, skader m.v. 

Ad. 6. Principper for oplæring af nye præster i stiftet 
Der er iværksat en mentorordning samt der udbydes kursus i ”Personlig Planlægning” for nyansatte præster. Der er i gangsat et pilotprojekt om introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken. 
  • Det blev aftalt, at Århus Stift på det kommende Provstemode giver en orientering om den etablerede mentorordning. 
  • Orientering sendes til alle provster med kopi til alle arbejdsmiljørepræsentanter. 

Ad. 7. Nyt om arbejdsmiljø 
Der er udkommet nye APV skemaer, der er tilgængelige på www.folkekirkenspersonale.dk. Der er iværksat en stor landsdækkende undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. 
Der er problemer med at udfylde skemaet til sidstnævnte undersøgelse.  

Ad. 8. Evt. 
Det blev aftalt, at referatet efter godkendelse bliver sendt til alle arbejdsmiljørepræsentanter. 
Århus Stift indkalder til næste møde forventet i november 2013.

Lisa Kolding

Den 23. november 2012

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2